[Mine Söğüt] ☆ Beş Sevim Apartmanı [alcohol PDF] Ebook Epub Download í myportal.pro

[Mine Söğüt] ☆ Beş Sevim Apartmanı [alcohol PDF] Ebook Epub Download í P Rtela Soka Nda Kediler Bir G N Canh Ra Feryatlarla Ortal Inlettiler P Rtela Soka Ndaki Be Sevim Apartman Nda Tuhaf Eyler Oluyordu Be Pencereli, Be Odal , Be Acayip Insan N Oturdu U Be Sevim Apartman Nda Perdelerin Arkas Nda Tuhaf Eyler Olup Bitiyordu Cinler Aleminden Gelenler, Periler Aleminden Gelenler, Cinperi Aleminden Gelenler, Orada Be Garip Hikaye Yazd Lar Yazd Lar Yazd LarPardon, Alt Hikaye Yazd Lar Bir De Doktor Samimi Ve Onun G Nl VarR Yada G Nl K G Rmek Iyi Bir Kitap Okuyaca N Za I Arettir R Yada G Nl K G R Lse De G R Lmese De Be Sevim Apartman N Okumak Iyiye I Arettir, Onu Okuyan N G N L G Z A L R, Peri K Zlar R Yas Na GirerMine S T Ilk Roman Be Sevim Apartman Ile Okuyan Cinperi Alemine G T R Yor, Uzun Bir Masal Dinletir Gibi, Anlat R Gibi, G Sterir Gibi ok be endim.
k sa bir kitap olmas na ra men bi ka g nde okumam i eri inin dolulu una yoruyorum.
bu kitab hem fantastik hem psikolojik olarak tan mlayabilirsiniz.
Fantastik hikayeler de psikolojik hikayeler de m thi ve as l b y leyici olan bunlar n hepsinin birle ip bir b t n olu turmas.
yazar n yarat c l k ve g zlem yetene i hayranl k uyand rd bende.
.
daha nce okusayd m ya da ge okumu um diyemiyorum, belirli bir olgunluk gerektiriyor bence.
.
i eri inin yo unlu undan dolay yazar n kitaplar n n arka arkaya okunamayaca n d n yorum, ama 1 2 ayda bir okuyarak bu sene o unu bitiririm muhtemelen.
.
H A R K A Son zamanlarda pek ok ki inin vd n g rd m bir kitapt Be Sevim Apartman Bu ara ortalama kitaplara kar da gereksiz bir heyecan yarat ld ndan ok da emin olamam t m ama kitaba bay ld m Hani sanki saatlerdir suyun alt ndaym s n z da suyun y z ne k p nefes alm s n z gibi hissettiren, kitap dedi in b yle olmal dedirten, 128 sayfa de il de binlerce sayfa okumu sunuz gibi g zel hissettiren, bamba ka bir eydi.
.
Kitaba ba lad m daha ilk sayfalarda yazar n anlat m tarz na vuruldum Resmen kelimeleri dans ettirmi Kitab kapatt mda yazar bulup B yle harikulade bir eyi nas l yazabildin, bu nas l bir eydir diyerek sar lmak istedim Anlat m , z mlemeleri, karakter tahlilleri, r yalarla ger eklerin, psikozlarla hakikatin dans o kadar g zel, o kadar vurucu i lenmi ti ki.
Kitap Be Sevim Apartman n n be dairesinde ya anan ve i Marifet tad alarak ya amakta.
Bazen ak ll , bazen deli ok ok ok ilgin bir kitapt benim i in Olaylar ok ba ka Bamba ka 5, doktor samimi ile 6 ve asl nda be Sevim ile toplamda 7 olay n farkl y zlerinin anlat ld bu g zel kitap nsan akl nas l i liyor nas l d n yor nas l i leniyor bir insan Nas l deliriyor Neden deliriyor ok daha fazlas bu kitapta, sayfalarda, yaz lanlarda ve hatta bazen yaZ lmayanlarda anlat l yor unu bir kez daha farkettim ki ilgisizlik, sevgisizlik, ketum ve duyars z tav rlar n insan psikolojisine neler yapabilme ihtimali oldu unu d nmek bile uzun uzun d nmeme bu kitab sindirememe sebep oluyor st ne saatlerce konu ulup fikir beyan edilecek t rden bir kitap oldu unu d n yorum yi ki diyorum iyi ki alm m iyi ki okumu um Baz eyler hayal r n olabilir ama ger ekler kadar sars c olduklar kesin Doktor samimi kadar ger ek olduklar da.
.
Mine S t zellikle son yk kitab olan Deli Kad n Hikayeleri ile olduk a ba ar sa layan yeni ku ak yazarlar m zdan Bu romanda kendisinin ilk roman Bir grup okuyucunun fanatik ekilde ba lanabilece i ve ok sevece i romanlardan Be Sevim Apartman Bu yenilik i yk lere hasret gen T rk okuyucusu benzer bir ok yazar ba tac etmi ti benzer sebeplerden Hakan G nday, Murat Mente bunlar n ba nda say labilir Fakat bu kusurlar n n g r nmez olaca anlam na gelmiyor yk ok g zel ve ak c olmas na ra men ben anlat ma biraz tak ld m Zira Mine S t in bu kitab nda ki anlat m yo un bir Elif afak benzerli i ta yor Elif afak seversiniz sevmezsiniz bu bamba ka bir konu ancak afak n ilk kitaplar ndaki kendine has kuvvetli c mlelerini, hem etkileyicilik hem de edebi manada bence tart amay z C mle kurmaya olan zg n yakla m bence takdir edilesi Mine S t te de yo un bir ekilde bu anlat m kendini hissettiriyor Bit Palas Bes Sevim Apartmani nin, adiyla baslayip icindekilerle beraber yok olmasinin ruhlu perili delilikli hikayesiydi Ozellikle apartmanin isim hikayesi etkileyici.
Karakterler ilginc, ruh halleri, hayalleri oraya gelme hikayeleri daha ilginc Ve onlari oraya getiren Samimi nin akil ve ruh ikilemindeki debelenmesi bambaska.
Kitabi merak edip okuma nedenim bambaskaydi, sevme nedenim daha baska oldu Neredeyse kitabi anlattim yeter bence Cok da icerikten bahsedip merakinizi oldurmeyeyim Neden d rt yildiz Icimden oyle geldi.
Bir arkada m n srarla Mine S t kitaplar okumal s n dedi inde bu kadar keyif alaca m hi tahmin etmemi tim Kitap k saca hikayelerden olu uyor Daha do rusu hikayelerin farkl g zlerden anlat l diyebiliriz Cin ve Golem i bitirir bitirmez ikinci cinli perili kitaba ba lam olmam da benim i in ayr ca tesad f oldu Doktor Samimi nin ve Apartmana ismi veren hikayenin i inde derinlere dal p gitti imi s ylememe gerek yok Son sayfay evirdi imde insanlar dinlemenin nemini kavrad m bir kere daha Okumadan lmeyin Deli Kad n Hikayeleri nden sonra Mine S t ten okudu um ikinci kitap ve kesinlikle ok daha etkileyici ve s r kleyici Be Sevim Apartman sakinlerine ait t m hikayeler inan lmaz ilgi ekici ve d nd r c yd Ger ek hayattan da zaman zaman benzer hikayeler duymama ra men s kl kla kendimi a r rken buldum Bunu Mine S t n g l kalemine bor lu oldu umu d n yorum Harika bir anlat m dili ve muhte em bir etkileyicilik d zeyi Deli Kad n Hikayeleri hakk ndaki yorumumdan sonra bana bu kitab okumam tavsiye eden herkese te ekk r ederim T.
Muhte em Benim i in kitab tan mlayan tek kelime bu Muhte em Yazar n ilk Deli Kad n Hikayeleri ni okumu tum ve sevmi tim ama bu kitap benim i in Deli Kad n Hikayeleri ni a t sevmenin tesinde bir noktaya ta nd Mine S t n yle bir anlat m var ki Tad dama mda kald diyece iniz t rden Karmakar k olan bu hikaye ok yal n bir dille ama bir o kadar da doyurucu bir slupla yaz lm Anlatmaya kelimelerim yetmiyor uan Bu kitab n yazar n ilk roman olmas da ayr bir durum tabi Ba l ba na muhte emken ilk roman i in ne kadar harika oldu unu s ylemeyeyim Eskiden bir arkada m n anneannesi bize hep cinli perili masallar anlat rd lkokula gitti imiz zamanlar Bir yandan korkudan titrer, gece r yalar m za girece ini bilirdik Bir yandan da onun bize cinli masallar anlataca zaman iple ekerdik O anlatmad nda kar s na ge er oturur o anlatana kadar kalmaz, srarla anlatt r rd k Bu kitab okurken de o zama ahane bir acayiplik.

Mine S t 1968, stanbul , T rk gazeteci, yazar.Babas bir deniz subay olan Mine S t, orta renimini Kad k y K z Lisesi inde tamamlad 1985 y l nda babas n kaybetti Ayn y l stanbul niversitesi Latin Dili ve Edebiyat b l m nde girdi.Gazetecili e 1990 y l nda G ne Gazetesi nde ba lad , nsan Haklar Servisi nde muhabirlik yapt G ne Gazetesi nin kapanmas ndan sonra Tempo Dergisi ve Y