[ Read Online Hviezda jasná Ñ werecats PDF ] by Maxim E. Matkin Ñ myportal.pro

[ Read Online Hviezda jasná Ñ werecats PDF ] by Maxim E. Matkin Ñ Existuj Ponau Enia, Ktor S Absol Tne Pravdiv A Predsa Sa Nimi Nikto Neriadi Existuj Udia, Ktor Pri Ahuj In Ch Ako Rozsvieten Maj K Lode Na Rozb Renom Mori, A Predsa Sa C Tia Osamel A NepochopenStela M Dvadsa A Je A N Ka Nie Je Celkom Oby Ajn A N Ka, M Jednu Zvl Tnu Schopnos A Okrem Toho V Ie Mno Stvo Rodi Ov, Dvoch Dobr Ch Kamar Tov, Zm Tky Vo Vz Ahoch S Mu Mi, Dostatok Instantn Ch R D Do Ivota, Snahu Kona Dobro A Vroden Impulz VnosAk Toto Nie Je Prv Kniha, Ktor Od Maxima E Matkina Tate, Mo No Zist Te, E Postavy, Ktor Spozn Te V Tomto Pr Behu, Ste U Stretli Mo No V Ivote A Mo No V Jednej Z Predch Dzaj Cich Kn H Preto E Tak Ako Sa Zaplietame Do Ivotov Svojich Bl Zkych A Asto Aj Celkom Cudz Ch Ud , Tak Sa To Deje Aj Postav M V Knih Ch Stela Zvan Tie Hviezda Jasn Kopasn Bude Chv U Straten , Bude Sa Roz U Ova , Zachra Ova , Uteka , Odp A A Milova A Nakoniec N Jde, O Neh Adala, A Napriek Tomu Bude Aspo Pre U Kone Ne V Etko Jasnej Ie Hviezda Jasn Tak som si raz povedala, e sa nenech m zastra i slovensk mi knihami aj ke som p r dn predt m tala Diev a, ktor sa b lo sovy a dos ma to poznamenalo svojou kvalitou, no predsa nem u by v etky dne n knihy zle Preto som nabehla do kni nice pln odhodlania a po i ala si prv knihu, ktor bola polo en na stol ku vr ten ch Takto sa mi do r k znovu dostal Matkin.
Matkin ma t l p sania ktor mi pred p r rokmi vadil nato ko, e som st le nepre tala knihu o od neho m m doma No n zory sa menia a ja som rada, e sa zmenil m j.
Kniha je ahk oddychovka na nede n r no, ktor pre tate za nieko ko hod n a o p r dn si v podstate ani nebudete pam ta o om bola Stoj v ak za to Postavy s realistick ale z rove by ste neverili, e niekto tak m e existova Viete sa do nich v ak v i a to sa mi p ilo.
Dej sa to okolo Stely alebo hviezdy jasnej k Tak kr tka oddychovka bez hlbok ch my lienok alebo prekvapen.
Za m a 7.
Precital som vsetkych 9 knih od Matkina Hviezda jasna nebola ani najlepsia, ani najhorsia Obcas som sa zasmial, obcas zamyslel Zopar dobrych myslienok, ale nic prevratne Mam z toho taky nijaky pocit, ani dobry, ani zly.
Star dobr Matkin Aj ke knihu by som nenazvala rom nom, iba novelou, i lo o pr jemn tanie Pripomenulo mi asy, ke som bola podobne ako mnoh Matkinom doslova uchv ten Niektor my lienky, ktor v knihe itate ovi predostiera s neskuto ne pravdiv a neskuto ne pasuj na r zne udalosti, ktor sa v na ich ivotoch dej Zvy ok recenzie si pre tajte tu bolo to ok ale Matkin u vydal a lep ie knihy No tala som u aj lep ie Matkinovky nejako to bolo tak meh Matkin pokra uje vo svojich pr behoch o oby ajne neoby ajn ch u och Tentokr t pr de na radu pr beh o Hviezde Jasnej Kopasnej, ktor je zn ma u z predch dzaj cej knihy Pr beh je tak ka dodenn p r d ov ale pritom zauj mav Matkin ho po al formou pravidiel, o ktor ch ka d vie, e m u ma nejak neblah dopad na nadch dzaj ce skuto nosti, ale aj tak sa ich nikto nedr Kniha sa ve mi dobre ta a lovek si pri nej naozaj odd chne.
Stela pracuje v kaviarni M peci lnu vlastnos , c ti na o maj udia chu Do kaviarne prich dza premo en mlad mu , ktor m v sebe pre Stelu nie o naozaj zauj mav Ich ivoty sa na chv u spoja a n sledne zasa roz du Medzit m sa Stela rozch dza s Dannym, ktor sa prizn va, e miluje jej mamu D va na chv u dokopy s Oswaldom, na ktor ho naraz v nemocnici Pr beh, popisuje p r v ivn ch dn , ktor Stela pre va a po as, ktor ch Stela nie o h ad , ale ani sama

Maxim E Matkin je umeleck pseudonym slovensk ho spisovate a, ktor mu sa st le dar svoju identitu spe ne taji Na konte m dev kn h Do povedomia sa dostal kultov m bestsellerom Polno n denn k 2002 , ktor si e te pred kni n m vydan m z skal mno stvo fan ikov na internetovom port li inZine, kde ho autor uverej oval na pokra ovanie Nasledovali al ie spe n tituly L ska je chyba v progra