[جهانگیر کوورجی کویاجی] ô بنیادهای اسطوره و حماسه ایران [usability PDF] Ebook Epub Download É myportal.pro

[جهانگیر کوورجی کویاجی] ô بنیادهای اسطوره و حماسه ایران [usability PDF] Ebook Epub Download É اين كتاب مي تواند دريچه‌يي باشد به گُستره‌ي پژوهش‌هاي ايران‌شناختي و پايگاهِ ايرانيان در عرصه‌ي داد و ستدهاي فرهنگي با ديگر قوم‌ها در بخش نخست اين كتاب، كوياجي به بررسي تطبيقي بخش‌هايي از اسطوره‌ها، افسانه‌ها و حماسه‌هاي ايراني با حماسه‌ها و ديگر يادمان‌هاي فرهنگ كهن چيني پرداخته است، و نشان داده است كه دو فرهنگ بزرگ و ديرينه‌ي ايراني و چيني تا چه حد از يكديگر تأثير پذيرفته‌اند در بخش دوم كتاب، مؤلف بيشتر به پژوهش و بررسي تطبيق ميان اسطوره‌ها و حماسه‌هاي ايراني و ادب حماسي ـ غناييِ اروپاي باختري پرداخته است

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the بنیادهای اسطوره و حماسه ایران book, this is one of the most wanted جهانگیر کوورجی کویاجی author readers around the world.