[ Pdf De rena och de andra: om tvångssteriliseringar, rashygien och arvsynd ☆ 10th-century PDF ] by Maciej Zaremba Bielawski Á myportal.pro

[ Pdf De rena och de andra: om tvångssteriliseringar, rashygien och arvsynd ☆ 10th-century PDF ] by Maciej Zaremba Bielawski Á W Sierpniu Roku Uwaga Wiatowych Medi W Skupi A Si Na Sztokholmie Czy To Prawda, E Demokratyczne Pa Stwo Dobrobytu W Imi Higieny Rasy A Do Lat XX Wieku Zmusza O Tysi Ce Obywateli Do Operacji Pozbawiaj Cych P Odno Ci E Socjaldemokratyczne W Adze Szwecji Dzieli Y Ludzi Na Po Ytecznych I Ma Owarto Ciowych Jak To Mo Liwe, E Media Przez Tyle Lat Nie Podj Y Tematu Tydzie P Niej Rz D Szwecji Zdecydowa O Powo Aniu Specjalnej Komisji I Zado Uczynieniu Ofiarom Programu SterylizacjiAutorem Artyku W, Kt Re Ujawni Y Te Wstrz Saj Ce Praktyki, By Maciej Zaremba Bielawski Higieni Ci To Rozbudowana Ksi Kowa Wersja Tamtych Tekst W, Wzbogacona O Eseje Dotycz Ce Historii Eugeniki, Jej Propagator W, Przeciwnik W I Fanatyk W, Dzia Aj Cych W Krajach Tak R Nych, Jak Stany Zjednoczone, Trzecia Rzesza, Szwecja Czy Japonia Nazistowskie Niemcy Nie Mia Y Monopolu Na Eliminowanie Jednostek Niegodnych Ycia Utopia Uszlachetnienia Ludzko Ci Metod Hodowli Ma D Ug I Zaskakuj C Tradycj Ho Dowali Jej Tak E W Latach Wybitni I Post Powi Polacy, M Tadeusz Boy Ele Ski I Wielu Znanych Lekarzy W Rozdzia Ach Napisanych Specjalnie Do Polskiego Wydania Autor Pr Buje Zrozumie , Co Nimi Kierowa O I Dlaczego Nie Znale Li W Polsce Pos UchuCho Dzi Nie Prowadzi Si Ju Pa Stwowych Program W Genetycznego Ulepszenia Ludzko Ci, Eugenika Jako Taka Wcale Nie Spocz A Na Mietniku Historii Dochodzi Do G Osu W Nowych Formach, Jak Cho By W Stanach Zjednoczonych, Gdzie Dzieci Zaskar Aj Rodzic W I Szpitale Za To, E Urodzi Y Si Z Wrodzon U Omno Ci Warto i to nie dlatego, by przyjrze si pa stwom totalitarnym cho i to wa ne , ale by zobaczy , jak r ne polityki eugeniczne by y wprowadzane w pa stwach demokratycznych w imi dobra jednostek i spo ecze stwa Na g bszym poziomie u Zaremby wida ogromn nieufno wobec tego, w co mo e si przekszta ci bardzo opieku cze pa stwo nie pierwszy raz pisze krytycznie o Szwecji Jedna rzecz bardzo mi si nie spodoba a i zastanawiam si , czy to kwestia nierzetelno ci czy raczej szukanie przyk ad w pod tez i na si Chodzi o rozdzia dotycz cy mi dzywojennej Polski i Poradni wiadomego Macierzy stwa czy ca ego ruchu wiadomego macierzy stwa z Boyem i Krzywick na czele Ten ruch by reakcj na tzw fabryki anio k w, porzucanie niechcianych dzieci dzi pewnie by yby to noworodki znalezione w beczkach i mia o by d eniem do samostanowienia o sobieWspaniala lektura Doskonale kompendium wiedzy na temat ruchow eugenicznych na swiecie Pierwsza czesc przetlumaczona przez Wojciecha Chudobe jest mistrzowska pod wszystkimi wzgledami Czesc napisana po polsku przez Macieja Zarembe sprawia wrazenie nieco pospiesznej i troche niezrecznej jezykowo Rowniez historia eugeniki w Polsce zostala potraktowana po macoszemu Sprawia wrazenie, ze autor szukal przede wszystkim przykladow eugeniki negatywnej wspominajac tylko pobieznie o Irenie Krzywickiej czy Tadeuszu Boyu Zelenskim Na wolnelektury.
pl dostepne sa publikacje Zelenskiego dotykajace bezposrednio tematu eugeniki Dziewice konsystorskie , Jak skonczyc z pieklem kobiet czy Zmysly zmysly , ktore dadza Wam duzo pelniejszy wglad w mentalnosc Polakow zyjacych w dwudziestoleciu miedzywojennym.
Jeszcze pol gwiazdki z oceny urwalam przez zakonczenie tej wspanialej publikacji podaniem przykladu Research autora na pi tk , zebranie ogromu materia u i danych i posortowanie go w taki spos b, by mia o to r ce i nogi na pi tk.
Ale przywo ywanie Judyma z powie ci eromskiego i interpretacja jego postaci jako lekarza proeugenisty to ju dla mnie za du o Daleko mo na si posun w interpretacjach, zreszt te s jak ty ek i opinia ka dy ma mo e mie w asne Ale wyci ganie s w Judyma z kontekstu i dorabianie do nich ideologii pod tytu em Judym nie chcia pom c biednym, nazywa ich mot ochem Och tak, to wiadczy o tym, e by eugenist i chcia oczy ci rodzaj ludzki ze zb dnego balastu Mam jedno pytanie bitch, where To, e chcia by na w asn pro b samotnym m czennikiem w walkach z chorobami i odrzuci mi o Joasi dla wi kszego dobra nie znaczy, e by eugenist , tylko

Zaremba was born in Pozna , Poland He came to Sweden in 1969 where he worked as a construction worker during the 1970s In his youth he was active in the League Communist Swedish F rbundet Kommunist , but abandoned his communist views when the group was dissolved in 1982 He earned a B.A in the history of ideas from Stockholm University in 1988 He started writing for the newspaper Dagens Nyhe